O Stowarzyszeniu
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


     Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

     Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowane przez Zarząd jest administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia, uczniów zespołu i ich przedstawicieli ustawowych.

 • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań statutowych,

 • odbiorcą danych osobowych są osoby zaangażowane w wypełnianie obowiązków i zadań stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie w drodze umowy,

 • dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów stowarzyszenia lub do momentu, gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania,

 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 • ◊  ♦  ◊  ♦  ◊

       W związku z przetwarzaniem danych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO,

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.

 • ◊  ♦  ◊  ♦  ◊

       Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres email: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl

  W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
  im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
  Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
  © 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok